Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
1430/QĐ-UB V/v Ban hành cơ chế, kinh phí hoạt động của BCĐ và BQLDA chương trình 135
1415/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý III năm 1999
1357/QĐ-UB V/v quy định tạm thời giá xe gắn máy làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
1324/QĐ-UB V/v quy định thời điểm thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với các doanh
nghiệp theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng