Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
650/QĐ-UB V/v quy định mức chi cho công tác quản lý kinh phí thực hiện chế độ chính sách
ưu đãi người có công
601/1999/QĐ-UB V/v ban hành quy chế tạm thời về công tác thi đua khen thưởng
600/1999/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Kạn
597/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I và quý II
năm 1999
11/1999/CT-UB V/v Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chứng minh nhân dân
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng