Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
27/1999/NQ-HĐND KV V/v phê chuẩn báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999
26/1999/NQ-HĐND V/v Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khoá V nhiệm kỳ
1994-1999
25/1999/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm1998
1127/1999/QĐ-UB V/v thực hiện chế trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản
1124/1999/QĐ-UB V/v Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
1113/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển muối IODE từ trung tâm huyện đến các cụm
xã trên điạ bàn tỉnh Bắc Kạn
1106/QĐ-UB V/v Ban hành biểu mức thu dịch vụ vệ sinh, thu gom rác trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
1096/QĐ-UB V/v thực hiện thu và tạm trích để lại tiền phí, lệ phí
1093/QĐ-UB V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng