Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2093/2002/QĐ-UB V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ công tác quy hoạch sơ
bộ ba loại rừng và giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2072/2002/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về tổ chức quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2061/QĐ-UB V/v Quy định định mức chi cho đào tạo nhân viên y tế thôn bản năm 2002
1988/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu xây dựng cơ bản trong quý
III/2002
1891/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời định mức chi cho các lớp học bổ túc trung học cơ sở trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1798/QĐ-UB V/v Phê duyệt định mức chi tiêu cho hoạt động điều tra, đánh giá công tác dân
số và chăm sóc trẻ em hàng năm
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng