Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
2362/2002/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB tỉnh Bắc Kạn
2361/2002/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bắc Kạn
2304/QĐ-UB V/v ban hành bổ sung đơn giá một số tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc sử dụng
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn tỉnh
2146/QĐ-UB V/v quy định tiêu chuẩn nội trú đối với học viên bổ túc trung học cơ sở trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng mức nội trú theo quy định tại Quyết định số
1891/QĐ-UB ngày 10/10/2002 của UBND tỉnh
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng