Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
985/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà
riêng và điện thoại di động đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh
953/QĐ-UB V/v Quy định về phân giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp chính quyền trong
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình XDCB trên địa bàn tỉnh
949/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển và giá thu mua tiêu thụ nông sản năm 2002
của tỉnh Bắc Kạn
2338/QĐ-UB V/v Phân cấp quản lý đầu tư và XDCB đối với nguồn vốn trung tâm cụm xã
10/2002/CT-UB V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
1074/QĐ-UB V/v Quy định giá bán lẻ giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2002
1056/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước mặt hàng dầu hoả và muối iốt năm 2002 của tỉnh Bắc
Kạn
1004/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế quản lý, vận hành và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt
và vệ sinh môi trường nông thôn
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng