Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1770/QĐ-UB V/v Quy định phí lưu thông và giá bán lẻ giống lúa cạn, giống đỗ tương và giống
khoai tây năm 2002
1754/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn
hoá (cấp xã, huyện, tỉnh ); Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn
hoá cấp huyện, tỉnh
1733/QĐ-UB V/v thực hiện cưỡng chế hành chính trong việc giải phóng mặt bằng khi thu hồi
đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng
1652/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của
nhà nước tỉnh Bắc Kạn
14/2002/CT-UB V/v tăng cường công tác giáo dục quốc phòng trên phạm vi toàn tỉnh
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng