Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
48/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời giá nước sinh hoạt tại thị xã Bắc Kạn
20/2001/NQ-HĐND Về dự toán thu chi ngân sách năm 2001 của tỉnh Bắc Kạn
19/2000/NQ-HĐND V/v thông qua nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004
18/2001/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ tiền lương cho Giáo viên mầm non ngoài công lập trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
17/2001/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2001
16/QĐ-UB V/v xếp hạng bệnh viện tuyến huyện
16/2001/NQ-HĐND Về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho huyện, thị xã trong tỉnh Bắc
Kạn
15/2001/NQ-HĐND Về việc thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non diện ngoài công lập và học phí
hệ bán công học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14/2001/NQ-HĐND Về việc quy định mức công tác phí và phụ cấp cho Trưởng thôn, bản, tổ phố; Bí
thư Chi bộ; Xã đội phó và Công an viên ở thôn, bản, tổ phố
13/2001/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND và HĐND tỉnh năm 2001
12/2001/NQ-HĐND Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2001
07/QĐ-UB V/v Cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH An Thịnh
02/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2001 trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng