Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2852/QĐ-UB V/v phê duyệt hạn mức khai thác rừng năm 2002 của tỉnh Bắc Kạn
2775/QĐ-UB V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2617/QĐ-UB V/v Giao đất tạm thời cho Ban quản lý dự án đường bộ II để sử dụng vào mục đích
xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 3 đoạn Km 114 ÷ Km 118 + 100 thị trấn
Chợ Mới (bước 1)
19/CT-UB V/v Duy trì cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo các loại
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng