Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
83/2001/QĐ-UB V/v Phân cấp cho quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho các huyện, thị xã
177/QĐ-UB V/v hỗ trợ kinh phí cho nông dân khai thác đất một vụ lúa năm 2001
164/QĐ-UB V/v điều chỉnh mức tiền thưởng cụ thể cho các câ nhân và tập thể theo mức tiền
lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 77 của Chính phủ
162/QĐ-UB V/v quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và hệ
bán công đối với học sinh phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
161/QĐ-UB V/v hỗ trợ tiền lương cho giáo viên Mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
122/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về tiếp nhận người nghiện ma tuý, tự nguyện cai nghiện
tại Trung tâm 05-06/CP của tỉnh
103/QĐ-UB Về chế độ công tác phí Bí thư chi bộ, trưởng xóm, phụ cấp Công an viên xóm và
xã đội phó bán chuyên trách
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng