Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
514/QĐ-UB V/v Phân loại đường xá năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
502/QĐ-UB V/v Ban hành quy định quản lý tài chính công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
456/QĐ-UB V/v Quy định giá bán tối thiểu xe gắn máy làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
439/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu huy động lao động công ích năm 2001
08/2001/CT-UB Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
07/CT-UB V/v Triển khai thực hiện Nghị định 75/2001/NĐ-CP ngày 08/12/2001 của Chính phủ
về công chứng, chứng thực
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng