Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
780/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản QuýI
năm 2001
758/QĐ-UB V/v Bãi bỏ mục VI tại Biểu mức thu phí, lệ phí kèm theo Quyết định số
1124/1999/QĐ-UB ngày 29/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
585/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản năm 2001
11/CT-UB V/v Bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
09/CT-UB V/v tăng cường xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, trường học trên
địa bàn tỉnh
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng