Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
968/QĐ-UB V/v quy định tạm thời ứng vốn thi công các công trình xây dựng cơ bản
964/QĐ-UB V/v Quy định mức giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001
912/QĐ-UB V/v Phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi năm
2001
887/QĐ-UB V/v Quy định mức chuẩn hộ nghèo
872/QĐ-UB V/v bãi bỏ Quyết định tạm thời số 164/QĐ-UB ngày 21/2/2001 của UBND tỉnh
870/QĐ-UB V/v Quy định giá cước vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh tỉnh Bắc Kạn
866/QĐ-UB V/v Quy định giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô trên các tuyến đường xấu hơn
đường loại 5 và cước các loại phương tiện vận chuyển khác trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
1033/QĐ-UB V/v phân định thẩm quyền địa hạt cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn trong
việc công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản
1004/QĐ-UB V/v Thành lập quỹ phòng, chống ma tuý của tỉnh
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng