Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1501/QĐ-UB V/v Quy định biểu phí bảo hiểm xây dựng của một số loại công trình trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
1411/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hoả, muối iốt năm 2001
1408/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cấp và chế độ thăm hỏi cán bộ thuộc diện bảo vệ sức khoẻ
khi ốm đau đi điều trị nội trú tại bệnh viện
1280/QĐ-UB V/v hỗ trợ phụ cấp cho Phó ban lâm nghiệp xã, phường, thị trấn
1279/QĐ-UB V/v hỗ trợ phụ cấp thêm cho cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ phố và mức hỗ
trợ tiền bồi thường cho người tự nguyện đình sản
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng