Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1796/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản Quý
III năm 2001
1793/2001/QĐ-UB V/v ban hành quy định tạm thời về việc tổ chức đưa người nghiện ma tuý vào Cơ
sở cai nghiện bắt buộc
1679/QĐ-UB V/v quy định chế độ cứu trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
1654/QĐ-UB V/v quy định mức chi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi thực
hiện chương trình do tỉnh tổ chức
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng