Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
83/2000/QĐ-UB V/v Điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1998
04/2000/NQ-HĐND K6 Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 1999
03/2000/NQ-HĐND KVI Về dự toán chi ngân sách năm 2000 của tỉnh Bắc Kạn
02/2000/NQ-HĐND K6 Về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh năm 2000
01/CT-UB V/v cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn
01/2000/NQ-HĐND KVI Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2000
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng