Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
637/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I năm 2000
632/2000/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật
630/2000/QĐ-UB V/v Quy định khung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16/2000/CT-UB Về việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999
15/2000/CT-UB V/v tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên
địa bàn tỉnh
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng