Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
958/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế xét chỉ định thầu tư vấn, thi công các công trình XDCB năm
2000
882/QĐ-UB V/v Ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2000/CT-UB V/v thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung
cho quân đội và triển khai nhiệm vụ động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
10/2000/NQ-HĐND KVI Về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2000
1018/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2000
08/2000/NQ-HĐND Về việc tăng cường cán bộ công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo
07/2000/HĐND KVI Về việc quy định tạm thời chế độ kinh phí cho cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ
06/2000/NQ-HĐND KVI Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách của tỉnh Bắc Kạn năm 1999
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng