Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
22/2000/CT-UB V/v tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và sử dụng gỗ trên
địa bàn tỉnh
1143/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời về mức thu, chi sinh hoạt phí đối với người được đưa vào
cơ sở chữa bệnh tại trung tâm GDXH 05-06/CP của tỉnh
1138/QĐ-UB V/v quy định chế độ tăng cường cán bộ công chức về các xã đặc biệt khó khăn làm
công tác xoá đói giảm nghèo
1137/QĐ-UB V/v ban hành tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và
tương đương
1055/2000/QĐ-UB V/v Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản bổ sung năm 2000
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng