Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
1430/QĐ-UB V/v Ban hành cơ chế, kinh phí hoạt động của BCĐ và BQLDA chương trình 135
1415/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý III năm 1999
1357/QĐ-UB V/v quy định tạm thời giá xe gắn máy làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
1324/QĐ-UB V/v quy định thời điểm thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với các doanh
nghiệp theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng