Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
650/QĐ-UB V/v quy định mức chi cho công tác quản lý kinh phí thực hiện chế độ chính sách
ưu đãi người có công
601/1999/QĐ-UB V/v ban hành quy chế tạm thời về công tác thi đua khen thưởng
600/1999/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Kạn
597/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I và quý II
năm 1999
11/1999/CT-UB V/v Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chứng minh nhân dân
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng