Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
59/1999/NQ-HĐND KV Về việc thu phí và lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
58/1999/NQ-HĐND KV V/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm
1999 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999
56/1999/NQ-HĐND KV Về công tác xét sử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 1999
12/1999/CT-UB V/v Phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng