Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
27/1999/NQ-HĐND KV V/v phê chuẩn báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999
26/1999/NQ-HĐND V/v Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khoá V nhiệm kỳ
1994-1999
25/1999/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm1998
1127/1999/QĐ-UB V/v thực hiện chế trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản
1124/1999/QĐ-UB V/v Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
1113/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển muối IODE từ trung tâm huyện đến các cụm
xã trên điạ bàn tỉnh Bắc Kạn
1106/QĐ-UB V/v Ban hành biểu mức thu dịch vụ vệ sinh, thu gom rác trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
1096/QĐ-UB V/v thực hiện thu và tạm trích để lại tiền phí, lệ phí
1093/QĐ-UB V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng