Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
970/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý III năm 1998
911/QĐ-UB V/v ban hành quy định của UBND tỉnh Bắc Kạn về quản lý tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn tỉnh
19/1998/NQ-HĐND KV V/v thu tiền xây dựng trường học đối với học sinh phổ thông trung học trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
18/1998/NQ-HĐND KV V/v phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương và nhiệm vụ chi thường xuyên cho sự
nghịêp giáo dục - đào tạo, y tế của tỉnh năm ngân sách 1999
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng