Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
34/1998/CT-UB V/v tăng cường kiểm tra, xử lý nạn chặt phá, đào gốc, rễ gù hương để trưng cất
tinh dầu
1148/1998/QĐ-UB V/v Quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền
của tỉnh
1123/1998/QĐ-UB V/v Ban hành cơ chế quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh Bắc Kạn
1121/QĐ-UB V/v điều chỉnh giá các lô đất vị trí 1 trục đường 41m, 36m khu dân cư Phường
Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn
1116/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá đền bù cho một số vật kiến trúc riêng biệt khi tiến hành
giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng