Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
209/QĐ-UB V/v điều chỉnh lại mức trợ cấp cho các đối tượng cứu trợ thống nhất trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
196/QĐ-UB V/v quy định mức thu, sử dụng lệ phí, phí tổn tiêm phòng gia súc trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
194/QĐ-UB V/v phân cấp quản lý tổ chức và công chức, viên chức nhà nước
192/QĐ-UB V/v chế độ tạm cấp ưu đãi cán bộ y tế, giáo viên công tác thường xuyên tại các
xã, bản vùng cao
186/1998/QĐ-UB V/v quy định khoản thu, mức thu phí - lệ phí của tỉnh
12/CT-UB V/v diệt chuột bảo vệ mùa màng
11/CT-UB V/v Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất thải độc để khai thác thuỷ sản
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng