Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
744/1998/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý II năm 1998
723/QĐ-UB V/v Bổ sung đơn giá nhà cấp III xây dựng mới ở thị xã Bắc Kạn
720/QĐ-UB V/v Ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng, giá xây dựng và di chuyển mồ mả làm cơ
sở để xác định giá trị đền bù khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
718/1998/QĐ-UB V/v Ban hành quy định cụ thể chế độ chi tiêu hội nghị và công tác phí cho cán
bộ công chức Nhà nước đi công tác trong nước áp dụng cho tỉnh Bắc Kạn
684/1998/QĐ-UB V/v ban hành quy định tạm thời về việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân
làm nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
664/QĐ-UB V/v Chỉ định các đơn vị cung cấp trang thiết bị nội thất ban đầu cho các cơ
quan huyện Chợ Mới
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng