Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
584/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá bồi thường tài sản, nhà cửa, cây cối, hoa màu khi nhà nước
thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác
548/QĐ-UB V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
522/QĐ-UB V/v điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước
thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UB ngày 28/8/1997 của UBND
tỉnh
496/QĐ-UB V/v chế độ công tác phí đối với trưởng xóm, bản và Bí thư chi bộ ở xóm bản
20/CT-UB V/v Triển khai thực hiện quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng