Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
853/QĐ-UB V/v điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển mặt hàng thuốc chữa bệnh tại Bạch thông
và thị xã Bắc Kạn
737/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các vật liệu dùng trong XDCB quý III, IV năm 1997
tỉnh Bắc Kạn
722/QĐ-UB V/v Ban hành quy định chi phí cho chuẩn bị dự án và vận động viện trợ


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng