Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
170/QĐ-UB V/v Ban hành quy định quản lý an ninh trật tự trên các khu vực khai thác vàng,
khai thác các loại khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
144/QĐ-UB V/v ban hành "Quy định của UBND tỉnh về việc thống nhất quản lý nhà nước về đất
đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"
131/QĐ-UB V/v ban hành quy định của UBND tỉnh về việc quản lý sản xuất, kinh doanh cung
ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc kạn
06/CT-UB V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng