Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
228/QĐ-UB V/v Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá ở địa phương
225/QĐ-UB V/v ban hành quy chế quản lý các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ tỉnh Bắc Kạn
218/QĐ-UB V/v trợ cấp một phần tiền tàu xe cho cán bộ công nhân viên được điều động lên
tỉnh Bắc Kạn công tác
208/QĐ-UB V/v ban hành cơ chế quản lý và sử dụng vốn dự trữ lưu thông hàng chính sách
miền núi của địa phương
207/QĐ-UB V/v Quy định mức giá bán lẻ và mức trợ cước vận chuyển mặt hàng chất đốt (than)
198/QĐ-UB V/v quy định tạm thời mức thu lệ phí chứng thư
191/QĐ-UB V/v Thực hiện chế độ tiêm phòng bắt buộc bệnh dại cho chó và chế độ bảo hiểm
trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11/CT-UB V/v tổ chức thực hiện Pháp lệnh về dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự
bị động viên
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng