Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
402/QĐ-UB V/v ban hành quy định của UBND tỉnh về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi
đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp
398/QĐ-UB V/v ban hành quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
372/QĐ-UB V/v Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng thị trấn Phủ thông và thị
trấn Chợ mới huyện Bạch thông
371/QĐ-UB Quy định mức trợ cước vận chuyển mặt hàng thuốc chữa bệnh năm 1997
333/QĐ-UB V/v Quy định giá cước vận tải hành khách nội tỉnh
03/NQ-HĐND Về công tác xét xử thi hành án hình sự 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối
năm 1997 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
02/NQ-HĐND V/v thông qua chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng
vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
01/NQ-HĐND V/v phê chuẩn báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ
kế hoạch kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng mục tiêu và những giải
pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 1997
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng