Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
486/QĐ-UB V/v ban hành quy chế hoạt động đối ngoại
476/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết đợt I khu trung tâm thị xã Bắc Kạn
459/QĐ-UB V/v ban hành quy định tổ chức và hoạt động của giám sát điện năng trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
430/QĐ-UB V/v Quy định giá bán lẻ tối đa các mặt hàng: dầu hoả, muối IODE, giấy vở học
sinh
419/QĐ-UB V/v ban hành quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19/CT-UB V/v Tổ chức thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
18/CT-UB V/v Tăng cường củng cố lực lượng công an xã
17/CT-UB V/v Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng