Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
584/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá bồi thường tài sản, nhà cửa, cây cối, hoa màu khi nhà nước
thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác
548/QĐ-UB V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
522/QĐ-UB V/v điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước
thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UB ngày 28/8/1997 của UBND
tỉnh
496/QĐ-UB V/v chế độ công tác phí đối với trưởng xóm, bản và Bí thư chi bộ ở xóm bản
20/CT-UB V/v Triển khai thực hiện quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng