Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
853/QĐ-UB V/v điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển mặt hàng thuốc chữa bệnh tại Bạch thông
và thị xã Bắc Kạn
737/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các vật liệu dùng trong XDCB quý III, IV năm 1997
tỉnh Bắc Kạn
722/QĐ-UB V/v Ban hành quy định chi phí cho chuẩn bị dự án và vận động viện trợ


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng