Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
88/QĐ-UB V/v Giáo chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết kinh tế và sự nghiệp kiến
thiết kinh tế có tính chất XDCB năm 1997
72/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tạm thời về cơ chế quản lý các mặt hành chính sách miền
núi
106/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch chung thị xã Bắc kạn đến năm 2020
05/CT-UB Về công tác quản lý bảo vệ rừng
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng