Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
486/QĐ-UB V/v ban hành quy chế hoạt động đối ngoại
476/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết đợt I khu trung tâm thị xã Bắc Kạn
459/QĐ-UB V/v ban hành quy định tổ chức và hoạt động của giám sát điện năng trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
430/QĐ-UB V/v Quy định giá bán lẻ tối đa các mặt hàng: dầu hoả, muối IODE, giấy vở học
sinh
419/QĐ-UB V/v ban hành quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19/CT-UB V/v Tổ chức thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
18/CT-UB V/v Tăng cường củng cố lực lượng công an xã
17/CT-UB V/v Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng