Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
970/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý III năm 1998
911/QĐ-UB V/v ban hành quy định của UBND tỉnh Bắc Kạn về quản lý tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn tỉnh
19/1998/NQ-HĐND KV V/v thu tiền xây dựng trường học đối với học sinh phổ thông trung học trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
18/1998/NQ-HĐND KV V/v phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương và nhiệm vụ chi thường xuyên cho sự
nghịêp giáo dục - đào tạo, y tế của tỉnh năm ngân sách 1999
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng