Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
209/QĐ-UB V/v điều chỉnh lại mức trợ cấp cho các đối tượng cứu trợ thống nhất trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
196/QĐ-UB V/v quy định mức thu, sử dụng lệ phí, phí tổn tiêm phòng gia súc trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
194/QĐ-UB V/v phân cấp quản lý tổ chức và công chức, viên chức nhà nước
192/QĐ-UB V/v chế độ tạm cấp ưu đãi cán bộ y tế, giáo viên công tác thường xuyên tại các
xã, bản vùng cao
186/1998/QĐ-UB V/v quy định khoản thu, mức thu phí - lệ phí của tỉnh
12/CT-UB V/v diệt chuột bảo vệ mùa màng
11/CT-UB V/v Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất thải độc để khai thác thuỷ sản
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng