Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
286/1998/QĐ-UB V/v ban hành quy định nội dung biện pháp kỹ thuật giao đất lâm nghiệp theo
Nghị định 02/CP và Thông tư 74/TT-LB-TC-NN&PTNT
283/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời giá tối thiểu xe gắn máy để tính lệ phí trước bạ.
274/1998/QĐ-UB V/v ban hành quy định về quản lý kinh doanh mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ
thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15/1998/CT-UB V/v Thu thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn
tỉnh Bắc kạn
14/1998/CT-UB V/v Về mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá giúp đỡ
những người vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng